About

     ทีมผู้พัฒนาได้เล็งเห็นถึงปัญหาการปลูกข้าวของเกษตรกรโดยไม่มีการเก็บข้อมูล และมักจะใช้การตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ด้วยประสบการณ์หรือเหตุการณ์เฉพาะหน้า ทาให้ได้ผลผลิตที่ไม่แน่นอนและขาดข้อมูลในการช่วยตัดสินใจเรื่องการเพาะปลูก และไม่มีข้อมูลตัวอย่างเกษตรกรที่ดีในการให้ความรู้หรือเทคนิคการเพาะปลูกที่ทาให้ได้ผลผลิตที่ดี และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเพาะปลูก

Social Agriculture

     ทีมผู้พัฒนาจึงได้คิดจัดทาระบบ Social Agriculture ขึ้นเพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเพาะปลูกข้าวของเกษตรกรไทย โดยวัตถุประสงค์ของโครงการนี้จะช่วยให้เกษตรกรสามารถเก็บข้อมูลการเพาะปลูก ตั้งแต่ข้อมูลพื้นที่การปลูก ขั้นตอนการแช่เมล็ดพันธุ์ การหว่าน การใส่ปุ๋ย การเก็บเกี่ยวผลผลิต รวมถึงข้อมูลจานวนผลผลิต รายได้จากรอบการปลูก และสามารถแจ้งเตือนเกษตรกรในการใส่ปุ๋ย การพ่นสารเคมีป้องกันโรค การเก็บเกี่ยว ทาให้เกษตรกรสามารถวิเคราะห์ข้อมูลทั้งค่าใช้จ่ายและผลผลิตแต่ละรอบการปลูกเพื่อนามาช่วยตัดสินใจในการเพาะปลูกรอบต่อไป ระบบ Social Agriculture ยังสามารถนาข้อมูลผลผลิต และรายรับ รายจ่าย ของเกษตรกรที่ใช้ในการปลูก มาคานวณเพื่อจัดอันดับเกษตรกรที่มีผลผลิตที่สูงและใช้ค่าใช้จ่ายน้อย เพื่อเป็นตัวอย่างเกษตรกรรายอื่น ๆ ที่มีความสนใจเกี่ยวกับวิธีการปลูกข้าวหรือขั้นตอนการปลูกข้าว และเทคนิคต่างๆที่เกษตรกรตัวอย่างได้บันทึกข้อมูลลงไปในระบบ ทาให้เกษตรกรรายอื่น ๆ สามารถเข้าไปศึกษาขั้นตอนการปลูกหรือแนวทางแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง

Feature

     ระบบ Social Agriculture เป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้งานที่เป็นเกษตรกร เข้าใช้งานได้ง่ายไม่ซับซ้อน สามารถแสดงข้อมูลการบันทึกการเพาะปลูกของเกษตรกรได้อย่าง Real Time และสามารถแจ้งเตือนการเพาะปลูกได้อย่างถูกต้องและแม่นยา และระบบสามารถวิเคราะห์ข้อมูลการเพาะปลูก รายรับ-รายจ่าย ของเกษตรกรแต่ละรายได้รวดเร็วและถูกต้อง อีกทั้งยังสามารถจัดอันดับเกษตรกรที่ประสบความสาเร็จโดยวัดได้จาก ต้นทุนการผลิตที่น้อย ได้ผลผลิตสูง และผลผลิตมีคุณภาพ และยังเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลการเพาะปลูกของเกษตรกร เพื่อศึกษาข้อมูลปัญหาการเพาะปลูกและแนวทางการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง โดยระบบ Social Agriculture ได้ถูกวางระบบบน Cloud Server ทาให้สามารถรับส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองกับการใช้งานของเกษตรกรที่ต้องการบันทึก และวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่าง Real Time