เพจเพื่อนคู่คิด เกษตรกร เป็นอีกหนึ่งช่องทางเพื่อเกษตรกรได้เรียนรู้เทคนิค การปลูก การเก็บเกี่ยว และเทคนิคอื่นๆ เพื่อให้เกษตรกรได้ศึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้
 • ❝ จุลินทรีย์ หัวใจ ในการทำเกษตรอินทรีย์ ❞
  ➙จุลินทรีย์ หัวใจหลักของการย่อยวัตถุอินทรีย์ มีบทบาทสำคัญในการทำเกษตรอินทรีย์
  ที่จะช่วยทำให้ดินร่วนซุย ช่วยสลายวัตถุอินทรีย์ ช่วยเร่งการเจริญเติบโต ตรึงไนโตเจน ปรับสมดุลให้ดินเหมาะแก่การเจริญเติบโตของพืช ฯ และประโยชน์อีกมากมายมหาศาล

  ★จุลินทรีย์ที่ใช้ในการทำเกษตร 4 ชนิด
  1.จุลินทรีย์อีเอ็ม EM (Effective Microorganisms)
  2.จุลินทรีย์หน่อกล้วย
  3.จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง
  4.จุลินทรีย์จาวปลวก

  ★ 1.จุลินทรีย์อีเอ็ม EM (Effective Microorganisms)
  หลักการทำงาน ; หัวเชื้อ EM จะย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินให้เป็นอาหารแก่พืช
  พืชสามารถดูดซึมไปใช้ได้เลย
  ประโยชน์ ;
  - ช่วยให้พืชผักเจริญเติบโตดี
  - ป้องกันความเสียหายจากโรคและแมลง
  - ช่วยปรับสภาพความเป็นกรด- เป็นด่างในดิน
  - ทำให้สภาพดินให้ร่วนซุย อุ้มน้ำ และให้อากาศอย่างเหมาะสม

  ★2.จุลินทรีย์หน่อกล้วย
  หลักการทำงาน ; จุลินทรีย์หน่อกล้วยจะทำให้ดินร่วนซุยครับทำงานร่วมกับปุ๋ยชนิดต่าง ๆ
  และช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุให้เร็วขึ้น
  ประโยชน์ ;
  - ช่วยในการปรับสภาพของดิน
  - กระตุ้นให้จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ เจริญเติบโตและเพิ่มจ้านวนอย่างมาก
  -ช่วยให้ดินโปร่ง และย่อยสลายอินทรีย์สารได้เร็วขึ้น

  ★3.จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง
  หลักการทำงาน ; เกี่ยวข้องในกระบวนการนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปใช้ (CO⑵ – assimilation)
  และการตรึงไนไตรเจน (nitrogen fixation) ฯ
  ประโยชน์ ;
  - ช่วยตรึง เพิ่ม ไนโตรเจนให้กับพืช
  - ช่วยกำจัดแก็สไฮโดรเจนซัลไฟล์ ในดินจากกระบวนการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุ ที่เป็นพิษต่อรากพืช
  - ทำให้พืชโตเร็วขึ้น โดยการเพิ่มแร่ธาตุในดินและย่อยสลายแร่ธาตุในดินให้เล็กลงอยู่ในสภาพที่พืชนำมาใช้ได้

  ★4.จุลินทรีย์จาวปลวก
  หลักการทำงาน ; ในจาวปลวกนั้นมีแบคทีเรียที่มีชื่อเรียกว่า Bacillus sereus SPt245
  ที่มีส่วนช่วยเร่งการเจริญเติบโตของราก
  ประโยชน์ ;
  - นำไปใช้เป็นตัวช่วยย่อยสลาย เศษผักใบไม้ต่างๆ
  - เร่งผักผลไม้ ให้ออกดอกออกผล
  - ช่วยลดความรุนแรงของโรคที่ระบบราก
  0 0 Comments 0 Shares
 • ❝ ปุ๋ยสั่งตัด... นวัตกรรมการใช้ปุ๋ย ❞
  ➙ การใช้ปุ๋ยที่ตรงกับความต้องการของพืชและความอุดมสมบูรณ์ของดินในพื้นที่เพาะปลูกเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่สุดในการทำเกษตรเพื่อให้เกิดการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ และได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ โดยชุดดินในประเทศไทยมีมากกว่า 200 ชุดดิน แต่ละชุดดินมีคุณสมบัติ แตกต่างกันไป เมื่อนำมาใช้เพาะปลูก นอกจากนี้ในแต่ละพื้นที่ของชุดดินนั้นๆก็มีความอุดมสมบูรณ์ที่แตกต่างกัน ดังนั้นการใช้ปุ๋ยที่ตรงกับความต้องการของชนิดและพันธุ์พืช จึงต้องมีการระบุชุดดินและจำเป็นต้องมีการตรวจวิเคราะห์ความอุดมสมบูรณ์ของดินก่อนการเพาะปลูกและการใช้ปุ๋ย
  ➙ เทคโนโลยี “ปุ๋ยสั่งตัด” จึงเป็นนวัตกรรมที่ทำให้เกิดจุดเปลี่ยนการใช้ปุ๋ยเคมีในประเทศไทย

  ★ “ปุ๋ยสั่งตัด” เทคโนโลยีการจัดการธาตุอาหารพืชเฉพาะพื้นที่ ที่ช่วยให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยถูกชนิดและถูกปริมาณ และทำให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ปุ๋ยที่สูงขึ้น

  ★ คำแนะนำ “ปุ๋ยสั่งตัด” ได้จากการนำปัจจัยหลักที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโต และการให้ผลผลิตของพืช ได้แก่ พันธุ์พืช แสงแดด อุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณน้ำฝน ชุดดิน ปริมาณ เอ็น-พี-เค ในดินขณะนั้น ฯลฯ มาพิจารณาร่วมกัน เพื่อนำไปคาดคะเนคำแนะนำปุ๋ย เอ็น-พี-เค ที่ให้ผลตอบแทนสูงสุด

  ★ ถ้าต้องการคำแนะนำ “ปุ๋ยสั่งตัด” ต้องทำอะไรบ้าง?
  ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบข้อมูลชุดดิน สอบถามข้อมูลชุดดิน ที่สถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัด ดูจากแผนที่ชุดดิน
  ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์ เอ็น-พี-เค ในดิน โดยชุดตรวจสอบ เอ็น- พี-เค ในดินแบบรวดเร็ว ใช้เวลาเพียง 30 นาที “และต้องเก็บให้ถูกวิธี”
  ขั้นตอนที่ 3 ปฏิบัติตามสูตรปุ๋ยสั่งตัด ตามคำแนะนำ
  จาก 3.1. คู่มือคำแนะนำ
  3.2. โปรแกรมแนะนำ

  ★ โปรแกรมคำแนะนำ “ปุ๋ยสั่งตัด” มีพืช 3 ชนิดคือ
  ข้าว (SimRice) ข้าวโพด (SimCorn) และอ้อย (SimCane) เฉพาะอ้อยที่ปลูกในภาคอีสาน

  ★ ประโยชน์ของการใช้ปุ๋ยสั่งตัด
  1.เกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมี
  2.ลดการใช้สารเคมี
  3.ลดการใช้ปุ๋ยเคมี
  4.ประหยัดค่าใช้จ่าย
  5.ผลผลิตได้คุณภาพและปลอดภัย
  6.ปริมาณมีผลผลิตเพิ่มขึ้น 10-20%
  0 0 Comments 0 Shares
 • ❝ เทคโนโลยี การปฏิบัติต่อข้าวในช่วงฤดูการผลิต ❞
  ➙ ในการผลิตข้าว มีการนำเทคโนโลยีเข้าสู่ขั้นตอนกระบวนการผลิต เพื่อการปฏิบัติที่ดีทางการเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มผลผลิตต่อไร่ ยกระดับมาตรฐานการผลิต ทำให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนคุ้มค่าต่อการลงทุน มีรายได้เพิ่มขึ้นทำให้คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น และเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศชาติ

  ★ โดยแบ่งช่วงการปฏิบัติเป็น 5 ช่วง ดังนี้
  1). การปฏิบัติในช่วงการเตรียมการปลูก
  ทำการปฏิบัติ 3 ขั้นตอน
  - ขั้นตอนการเตรียมดิน
  - ขั้นตอนการเตรียมเมล็ดพันธุ์
  - ขั้นตอนการนำข้าวไปหว่าน
  2). การปฏิบัติในช่วงการปลูก และ 3).การปฏิบัติระยะข้าวถึงการแตกกอสูงสุด
  ทำการปฏิบัติ 5 ขั้นตอน
  - ขั้นตอนการให้ปุ๋ย
  - ขั้นตอนการจัดการน้ำ
  - ขั้นตอนการจัดการวัชพืช
  - ขั้นตอนการจัดการโรคข้าว
  - ขั้นตอนการจัดการแมลงศัตรูข้าว
  4). การปฏิบัติในช่วงข้าวเริ่มสร้างจุดกำเนิดช่อดอก
  ทำการปฏิบัติ 5 ขั้นตอน
  - ขั้นตอนการจัดการน้ำ
  - ขั้นตอนการให้ปุ๋ย
  - ขั้นตอนการจัดการวัชพืช
  - ขั้นตอนการจัดการโรคข้าว
  - ขั้นตอนการจัดการแมลงศัตรูข้าว
  5).การติดเมล็ด - สุกแก่
  ทำการปฏิบัติ ใน ขั้นตอนการเก็บเกี่ยว
  1 0 Comments 0 Shares
 • ❝ ปุ๋ยชีวภาพสำหรับข้าว พีจีพีอาร์-ทู ที่เกษตรกรควรใช้ !!! ❞
  ➙ ปุ๋ยชีวภาพสำหรับข้าว พีจีพีอาร์-ทู แบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช และเพิ่มผลผลิตข้าวอย่างมีประสิทธิภาพ

  โดยปุ๋ยชีวภาพ พีจีพีอาร์-ทู ประกอบด้วยแบคทีเรียอะโซสไปริลลัม และ บูเคอเดอร์เรีย ซึ่งทำการช่วยตรึงไนโตรเจนในพืช เพื่อการกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช

  ★ โดยมีวิธีการใช้งานดังนี้ 1) การคลุกเมล็ดก่อนปลูก
  1.1. นำข้าวเปลือกแช่น้ำ 1 คืน
  1.2. บ่มต่ออีก 1 คืน จนมีตุ่มสีขาวๆงอกออกมา (คอยรดน้ำเพื่อรักษาความชื้น)
  1.3. นำเมล็ดข้าวไปคลุกจนข้นเหนียวและเป็นสีดำ จึงนำไปหว่านในแปลง
  2) ใช้กับปุ๋ยเคมีและปุ๋ยหมัก
  2.1. พีจีพีอาร์-ทู 1 ถุง คู่กับ ปุ๋ยเคมี 15-20 กก./ไร่
  2.2. พีจีพีอาร์-ทู 1 ถุง คู่กับ ปุ๋ยหมัก 250 กก./ไร่

  ★ ประโยชน์ของพีจีพีอาร์-ทู
  1.ช่วยตรึงไนโตรเจน เร่งการเจริญเติบโต
  2.เพิ่มปริมาณราก เพิ่มขึ้นเป็น 20 % จากเดิม
  3.เพิ่มประสิทธิภาพในการดูดน้ำและปุ๋ย
  4.ลดการใช้ปุ๋ยเคมี เพิ่มขึ้นเป็น 25 % จากเดิม
  5.เพิ่มผลผลิตข้าว เพิ่มขึ้นเป็น 10 % จากผลผลิตเดิม

  ★ โดยการเก็บรักษาพีจีพีอาร์-ทู ทำได้โดย
  1.ปิดบรรจุภัณฑ์ให้สนิท
  2.เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 25 องศาเซลเซียส
  3.เก็บในที่ร่ม
  4.เก็บให้ห่างไกลจากสารเคมีเข้มข้น

  1 0 Comments 0 Shares
 • ❝ ฮอร์โมนไข่ ดีอย่างไร ??? ❞
  ➙ ไข่นอกจากจะมีโปรตีนที่เป็นประโยชน์สำหรับคนแล้ว ยังมีคุณสมบัติพิเศษที่เหมาะแก่การนำมาใช้กับพืช เพื่อใช้บำรุงและเร่งการเจริญเติบโตให้แก่พืชได้อีกด้วย

  ★ โดยมีอุปกรณ์ ในการทำฮอร์โมนไข่ ดังนี้
  1.ไข่ไก่หรือไข่เป็ด 5 กิโลกรัม
  2.กากน้ำตาล 5 กิโลกรัม
  3.ลูกแป้งข้าวหมาก 1 ลูก
  4.ยาคูลท์หรือบีทาเก้นท์ที่มีเช้ือจุลินทรีย์แลคโตบาซิลลัสด้วย 1 ขวด
  5.น้ำสะอาด 4 ลิตร

  ★ วิธีการทำการทำฮอร์โมนไข่แบบง่ายๆ
  1. ตอกไข่ แล้วบดให้ละเอียดทั้งเปลือกเทลงถังหมัก
  2. เทกากน้ำตาล ยาคูลท์ และแป้งข้าวหมากบดละเอียดตามสัดส่วนลงไปในถังหมักด้วยและคนให้เข้ากัน
  3. ปิดฝาให้สนิท หมักทิ้งไว้นาน 14 วัน เก็บรักษาไว้ในที่ร่มอากาศสามารถถ่ายเทสะดวกและสะอาด
  4. หมั่นคนทุกวัน เช้า-เย็น หลังจากครบ 14 วันสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้
  5. ครบ 14 วัน กรองเอาเฉพาะน้ำ ส่วนเปลือกไข่ก็นำเอาไปทำปุ๋ยได้
  6. ได้ฮอร์โมนไข่
  ประโยชน์ แบบรวมๆ)
  1 .ใช้เวลาน้อย
  2. อุปกรณ์หาง่าย สามารถทำเองได้
  3. ราคาไม่แพง
  4. ทำเกษตรแบบปลอดภัยไร้สารพิษ สารเคมี
  5. ลดขั้นตอนการทรมานต้นไม้ ในรูปแบบต่างๆลงไปอย่างมาก ทั้งงดน้ำ ควั่นกิ่ง รมควัน ขันชะเนาะ ซึ่งล้วนแต่เป็นวิธีที่จะทำให้ต้นพืชอายุสั้น
  6.ช่วยเพิ่มคาร์โบไฮเดรต หรือ ธาตุคาร์บอนให้กับต้มไม้ มีผลกระตุ้นตาดอก
  7.กรดฟุลวิก"มีส่วนช่วยในการดูดซึมสารอาหาร ทำให้เซลล์พืชแข็งแรง

  ★ ประโยชน์ของฮอร์โมนไข่โดยตรงแก่พืชพรรณ ผลผลิตทางการเกษตร
  1." ช่วยบำรุงต้นข้าว เสริมความแข็งแรง เพิ่มน้ำหนักรวง " โดยใช้ฮอร์โมนไข่ 30 cc คู่กับน้ำสะอาด 20 ลิตร และนำไปฉีดพ่นต้นข้าวทุกๆ 14 วัน
  2. " กระตุ้นการออกดอก ในพืชผลและเพิ่มขนาดดอกเห็ด " โดยใช้ฮอร์โมนไข่ 20 cc คู่กับน้ำสะอาด 20 ลิตร และนำไปฉีดพ่นต้นข้าวทุกๆ 7 วัน
  3. " เสริมให้ผลใหญ่และมีรสชาติหวานกรอบ " โดยใช้ฮอร์โมนไข่ 5-10 cc คู่กับน้ำสะอาด 20 ลิตร และนำไปฉีดพ่นต้นข้าวทุกๆ 7-14 วัน
  4. " เร่งการเจริญเติบโตในผักและเพิ่มความหวานกรอบ " โดยใช้ฮอร์โมนไข่ 20 cc คู่กับน้ำสะอาด 20 ลิตร และนำไปฉีดพ่นต้นข้าวทุกๆ 5-7 วัน
  1 0 Comments 0 Shares
 • ❝ Smart Farm กับอนาคตการทำเกษตรของไทย❞
  ➙ แนวโน้มความต้องการบริโภคผลผลิตทางการเกษตรในโลกที่เพิ่มมากขึ้น ในขณะที่พื้นที่ในการทำการเพาะปลูกยังคงมีอยู่อย่างคงที่ การทำการเกษตรในอนาคตจำเป็นต้องนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้นเพื่อให้เพียงพอต่อประชากร

  โดยปัจจุบันการทำการเกษตรทั่วโลกยังไม่มีประสิทธิภาพมากนัก ด้วยเหตุนี้ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา คำว่า เกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) มีให้เราได้เห็น ให้ได้ยินกันหนาหูมากขึ้นตามยุคสมัย เพราะตั้งแต่เราก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 การนำนวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในประเทศก็มีมากขึ้น ทำให้ภาคเกษตรเริ่มมีการปรับตัวเองโดยการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาปรับปรุงการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

  ★ เกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm หรือ Intelligent Farm) เป็นการทำเกษตรสมัยใหม่ ด้วยการใช้เทคโนโลยีหรือหุ่นยนต์ เครื่องจักร ฯลฯ ที่มีความแม่นยำสูง เข้ามาช่วยในการทำงาน โดยให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด ในยุคที่แรงงานในภาคเกษตรลดลง อย่างต่อเนื่อง ทำให้ภาคการเกษตรเริ่มมีการปรับตัวโดยนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาปรับปรุงและประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมากขึ้น

  ★ หลักการทำงาน ระบบสมาร์ทฟาร์มจะบูรการข้อมูลภูมิอากาศระดับพื้นที่ย่อย และระดับไร่จากเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย ที่ติดตั้งตามจุดต่างๆภายในไร่นา (ข้อมูล อุณหภูมิ ความชื้น ในดินและในอากาศ แสง ลม น้ำฝน) กับข้อมูลอุตุนิยมวิทยา (เรดาห์ ข้อมูลดาวเทียม โมเดลสภาพอากาศ) ที่มีอยู่บนอินเตอร์เน็ต และนำเสนอต่อเกษตรกร เจ้าของไร่ และดำเนินกิจกรรมต่างๆ การวางแผนการเพาะปลูก การให้น้ำ ให้ปุ๋ยและยา เป็นต้น

  ★ แนวคิดของการทำเกษตรอัจฉริยะ คือ การเกษตรแม่นยำสูง (Precision Agriculture หรือ Precision Farming) โดยเป็นการทำการเกษตรให้เข้ากับสภาพพื้นที่ เน้นพื้นที่ที่ไม่ใช่พื้นที่เกษตรขนาดใหญ่ เน้นประสิทธิภาพในการเพาะปลูก ตั้งแต่การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์จนถึงกระบวนการปลูกที่นำเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการตรวจวัดทั้งเรื่องของสภาพดิน ความชื้นในดิน แร่ธาตุในดิน ความเป็นกรดด่าง สภาพปริมาณแสงธรรมชาติ รวมถึงเรื่องศัตรูพืชต่าง ๆ บางประเทศมีการควบคุมสิ่งแวดล้อมผ่านการปลูกในโรงเรือน เพื่อป้องกันศัตรูพืชและสามารถควบคุมปัจจัยต่าง ๆ ได้เข้มงวดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

  ★ ประโยชน์ ของ การทำเกษตรอัจฉริยะ
  1.สามารถบริหารจัดการข้อมูลภายในฟาร์มผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ส่วนกลาง
  2.มีการเก็บข้อมูลการสรุปการเข้าพื้นที่การทำงานในแต่ละส่วน
  3.สามารถวิเคราะห์วางแผน และเก็บข้อมูลเชิงสถิติได้
  4.สร้างแผนการทำงานในการดูแลพื้นที่ในแต่ละช่วงเวลา
  5.ลดความซ้ำซ้อนและการสูญหายของข้อมูลระหว่างส่วนงาน
  6.สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับได้
  2 0 Comments 0 Shares
 • ปุ๋ยพืชสด 4 ชนิด ที่คนทำเกษตรอินทรีย์ ต้องรู้ !!
  0 0 Comments 0 Shares
 • ปุ๋ยหมักทำให้ดินดีได้อย่าไร?
  0 0 Comments 0 Shares
 • Plant factory คืออะไร ? ทำไมเกษตรกรต้องรู้

  Plant factory เป็นระบบการปลูกพืชที่ควบคุมสภาพแวดล้อม เช่น แสง อุณหภูมิ ความชื้น คาร์บอนไดออกไซด์ และสารอาหาร เพื่อให้สามารถผลิตพืชได้ปริมาณมาก ปลูกได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่มีฤดูกาล มีคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยแน่นอน
  0 0 Comments 0 Shares
 • เผยวิธีสุดเจ๋ง วิธีบังคับมะม่วง ให้ออกตามจุดที่เราต้องการ
  0 0 Comments 0 Shares
More Stories